Your address will show here +12 34 56 78
Om Dialogkonferanse laks og sjøørret

Dialogkonferansen jobber med å samle alle de ulike interessenter for anadrom fisk, der formålet er en samhandlingsarena for å styrke bestander av villaks og sjøørret. Disse er forskning, forvaltning, fritidsfiskere både i elv og sjø, elvelag, grunneiere, reiseliv innen fisketurisme, havbruksnæringen, energisektoren og andre interesserte.

Fagkonferansen starter klokken 09.00 – 16.30 tirsdag den 21. mars.

Klokken 19.00 samles vi til middag i Salmon Center i Sjøgata 21, Bodø.

Konferansen skal belyse «Hva skal til for å øke bestander av villaks og sjøørret?»

Konferansen vil gi en status på bestandene og forvaltning, samtidig de utfordringer som påvirker bestandene. Herunder deles konferansen inn i fire deler med faglige innledninger, der det nyeste av forskning samt aktive pågående tiltak blir presentert og debattert:

Tiltak 1: Tilrettelegge for gode gytehabitat for laks og sjøørret.
Tiltak 2: Tilrettelegge for åpning av elveleier som har potensiale som produktive elver.
Tiltak 3: Bedre forvaltning av sjøørret og villaks i sjøfasen.
Tiltak 4: Hindre Pukkellaks fra å vandre opp i elvene.

 

Konferansen er gratis og listene fylles opp raskt, derfor anbefaler vi å melde seg på så snart som mulig

Program 

09.00-09.10: Velkommen til årets konferanse

09.10-09.40: “Året som har gått, hvordan har sesongen vært og hva venter man for året som kommer?” Samlet status fra Saltdalselva og Beiarelva v/ Robert Selfors og Roger Ingvaldsen 

09.40-10.25: “Tiltak 1: tilrettelegge for gode gytehabitat for laks og sjøørret” v/Øyvind Kanstad Hanssen, Skandinavisk naturovervåkning, Thrond Oddvar Haugen, NMBU, digitalt og Espen Aar, Bodø Jeger og Fisk. 

10.25 – 10.45 “Status for norske laksebestander i 2022” v/Sigurd Hytterød, Norske lakseelver

10.45-11.00: Kaffe og beinstrekk

 

11.00-11.45 “Tiltak 2: Tilrettelegge for åpning og restaurering av elveleier som har potensiale som produktive elver” v/ Are Johansen, Vannområdekoordinator LoVe, Thomas Sørensen, Beiarn Kommune; Kartlegging og utbedring av sjøørretens gyte- og oppveksthabitat i sidebekkene til Beiarelva, Anders Bjordal, NVE; Tilrettelegging av åpning av elveleier, erfaringer fra Saltdalselva og Bugnelva Finnmar (digitalt)

 

11.30-12.15 Lunsj

 

12.15-12.45 “Havbruksnæringens planer for fremtiden og miljøpåvirkning” v/Kjell Lorentsen, Gigante Havbruk, Asbjørn Hagen, Salten Aqua og Alice Øksheim, Edelfarm.

12.45-13.30 Rundebords-diskusjon

 

13.30-13.45 Kaffe og beinstrekk

 

 

 

13.45-14.15 “Tiltak 3: Hindre pukkellaks fra å vandre opp i elvene” v/Kjell R. Utne, vitenskapelig råd for lakseforvaltning; fangst i sjø av pukkellaks, Rune Muladal, Naturtjenester i Nord, Eirik Frøiland, leder ekspertgruppe for tiltak mot pukkellaks, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, presentasjon av fangstprosjekt i Beiarfjorden.

14.15-15.00 “Tiltak 4: Bedre forvaltning av sjøørret og villaks i sjøfasen” v/Geir Håkon Olsen, Statens Naturoppsyn; Hvordan håndheve og forvalte anadrome arter i sjø? Hva skal til for å snu den negative bestandsutviklingen? Øyvind Kanstad Hansen, Skandinavisk naturovervåking; Forvaltning av sjøørret? E d så beint frem?

15.00-15.45 Rundebords-diskusjon

 

 

 

15.45-16.00 Kaffe og beinstrekk

 

 

 

 

16.00-16.15 Oppsummering rundebords-diskusjonene

16.15-16.30 Oppsummering av dagen med tanker om fremtidig innsats

19.00 Middag på Salmon Center